MAATSCHAPPELIJK BEREIK

Het bereik van beide fondsen samen is breed, ook omdat beide fondsen geen voorkeur hebben voor specifieke sectoren of zelf maatschappelijke ontwikkelingen willen sturen.

Er zijn echter een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage van een van deze beide fondsen:

> Bijdragen zijn mogelijk voor activiteiten op cultureel - sociaal - maatschappelijk terrein voor de provincie Groningen.

> Het moet gaan om activiteiten die geen deel zijn van de normale exploitatie van instellingen c.q. organisaties en in die zin aan te merken zijn als bijzondere activiteiten.

> Voor dezelfde soort activiteit van een instelling kan hoogstens één maal per drie jaar een bijdrage worden verleend.

Enkele andere afspraken tussen beide fondsen zijn:

> Het terrein van de amateuristische kunstbeoefening wordt meestal overgelaten aan het Prins Bernhard Cultuurfonds . In bijzondere gevallen (bijv. bij koorjubilea e.d.) kan echter ook aan het H.S. Kammingafonds een bijdrage gevraagd worden.

> Het H.S. Kammingafonds (HSK) en het J.B. Scholtenfonds (JBS) werken ook samen met het VSBfonds .

> JBS behandelt onder meer verzoeken voor publicatie van boeken over Groningse onderwerpen (groningana/historie). Publicaties moeten in de boekhandel verkrijgbaar zijn.

> HSK verleent tot maximaal €40.000 bijdragen voor investeringen bij nieuwbouw of renovatie/basisinrichting van wijkcentra, dorpshuizen, jeugdcentra.

> HSK verleent investeringsbijdragen bij de start van hospices tot maximaal €10.000.

> JBS verleent voor culturele festivals:

  • Op stedelijk niveau max. €5.000

  • Op dorps/wijkniveau max. €2.500

  • Op straatniveau max.€1.000

> HSK verleent aan voedselbanken eenmalig waarderingsbijdragen van €1.000.

> HSK verleent startbijdragen voor oprichting van hospices op basis van tekorten op investeringen en exploitatievooruitzichten.

> JBS behandelt  restauratieverzoeken voor (rijks)monumenten als volgt:

  • 10% van de subsidiabele kosten bij molenrestauraties tot maximaal €10.000.

  • 4%  van de subsidiabele kosten bij restauraties van borgen, kerken, orgels.

  • Voor inrichting van monumentale kerken die een met dorpshuizen vergelijkbare bestemming hebben/krijgen, kunnen in beginsel bijdragen tot max. €40.000 verleend  worden.

Niet altijd is een bijdrage mogelijk. Voor een overzicht van de uitzonderingen klik kier .